Aquathlony

Enea Tri Tour Aquathlon 2015
Regulamin

Regulamin Enea Tri Tour Aquathlon

I. CEL

  • Promocja Miasta Poznań
  • Popularyzacja triathlonu i sportów pokrewnych
  • Promocja sportu wśród dzieci i młodzieży

II. ORGANIZATOR

o          Miasto Poznań

o          Endu Sport

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Data: 17.05.2015, godz.: 11:00

2. Dystans:
I etap: pływanie – 1500m
II etap: bieg – 6800m

3. Trasa zawodów:
I etap: pływanie – jezioro maltańskie w Poznaniu – pętla wytyczona przez boje
II etap: bieg – chodnik wokół jeziora maltańskiego – bieg w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do ekranu multimedialnego w pobliżu hangarów toru regatowego, po czym następuje nawrót do mety zlokalizowanej na chodniku nad jeziorem maltańskim naprzeciwko salonu samochodowego VOLVO Karlik.

4. Start znajduje się na plaży kąpieliska nad jeziorem maltańskim

5. Meta znajduje się w pobliżu startu Toru Regatowego Malta, na chodniku wokół jeziora maltańskiego, naprzeciwko salonu samochodowego marki Volvo. 

6. Limit czasu ukończenia zawodów: 1,5h

7. Zawodnicy po ukończeniu etapu pływackiego zobowiązani są do pozostawienia wszystkich nie zabieranych na trasę rzeczy (jak pianka, okulary pływackie, czepek itp.) do worka załączanego do pakietu startowego, który należy zawiązać i pozostawić w przeznaczonej dla zawodnika skrzynce w strefie zmian. W tej samej skrzynce przed startem zawodnicy mogą pozostawić obuwie i inne wyposażenie na etap biegowy.
Pozostawione worki zostaną przetransportowane na metę zawodów i wręczone po ukończeniu biegu w wyznaczonym namiocie.

 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA

1. W imprezie udział może wziąć każda osoba, która w dniu zawodów będzie miała ukończone 18 lat.

2. Zalecane jest zastosowanie pianki pływackiej / triathlonowej na czas trwania etapu pływackiego. Pianki są dozwolone, lecz nie obowiązkowe przy temperaturze wody od 14 do 22 stopni celsjusza. Przy temperaturze wody poniżej 14 stopni zastoswanie pianki będzie obowiązkowe.

2. Warunkiem uczestnictwa w Enea Tri Tour Aquathlon jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego, podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na wzięcie udziału w imprezie oraz starcie na własną odpowiedzialność.

3. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej http://www.endusport.pl/

4. Opłata za udział w imprezie wynosi 40zł płatne do 12 maja 2015 poprzez system transferuj.pl bezpośrednio po rejestracji.

Istnieje możliwość zakupu okazjonalnej koszulki technicznej w cenie 29zł – płatne wraz z opłatą startową.

Pakiet startowy obejmuje:
- numer startowy do umieszczenia na pasku na etap biegowy
- chip do pomiaru czasu do umieszczenia na kostce u nogi
- czepek pływacki do zastosowania podczas etapu pływackiego
- napoje i posiłek na mecie
- upominki od sponsorów imprezy

5. Płatność za start w zawodach dokonywana jest poprzez system płatności elektronicznych transferuj.pl z wykorzystaniem linku przesłanego w wiadomości e-mail potwierdzającej rejestrację.

Nie ma możliwości zwrotu wpłaconej opłaty startowej, przepisania pakietu na inną osobę, inną imprezę, ani kolejny rok.

•          KLASYFIKACJE

  • Generalna Kobiet
  • Generalna mężczyzn

•          NAGRODY

  • Za miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – drobne nagrody rzeczowe za miejsca 1-3

o          Każdy uczestnik imprezy po jej ukończeniu otrzymuje na mecie pamiątkowy medal.

o          Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. Nagrody nie podlegają wymianie

6. Limit liczby uczestników wynosi 100 osób.

7. O kolejności zgłoszeń decyduje termin uiszczenia opłaty startowej rozumiany jako moment wpływu środków na rachunek bankowy Organizatora.

9. Dokonując zgłoszenia poprzez prawidłowe wypełnienie formularzu rejestracyjnego zawodnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku (pkt.11) oraz publikację imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości w materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji Enea Tri Tour Aquathlon oraz cyklu Enea Tri Tour. Zawodnicy wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w stopniu niezbędnym do realizacji zawodów, w tym na wysłanie pod wskazany adres email informacji dotyczących imprezy, newslettera i materiałów promocyjnych Organizatora. 

10. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Enea Tri Tour Aquathlon. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora. Organizator nie będzie ujawniał uzyskanych danych osobom trzecim.

 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć i filmowania zawodników Enea Tri Tour Aquathlon na potrzeby reklamowe, promocyjne Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników triathlonu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w publikacjach prasowych, telewizyjnych, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe oraz inne komercyjne związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie kwestie sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozstrzyga Organizator.

2. Numer startowy wchodzący w skład pakietu startowego musi być widoczny przez cały czas trwania etapu biegowego i nie może być modyfikowany przez uczestnika zawodów. W tym celu umocować go należy na pasku obracanym wokół ciała w strefie zmian.

3. Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników

4. Po zakończeniu biegu zawodnicy są zobowiązani do zwrócenia chipu pomiaru czasu.

5. Organizator posiada ubezpieczenie OC.

6. Podczas imprezy zawodnicy objęci są opieką medyczną.

7. W trakcie trwania imprezy zawodnicy będą mogli skorzystać z depozytu.

8. Uczestnik imprezy ma prawo do zgłoszenia protestu do 2 godzin od dyskwalifikacji bądź ukończenia zawodów przy jednoczesnej opłacie kaucji w wysokości 100zł. Po uznaniu protestu za zasadny przez sędziego głównego zawodów kaucja zostanie zwrócona

9. Zamiar otrzymania faktury VAT należy zgłosić w ciągu 7 dni od uiszczenia opłaty startowej za pomocą wiadomości e-mail pod adres events@endusport.pl wraz z podaniem wszystkich niezbędnych danych.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zawodników pozostawione bez nadzoru na terenie zawodów.

11. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń Organizatora oraz ewentualnych służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas trwania imprezy.

12. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora bądź mieniu znajdującym się pod zarządem Organizatora.

13. Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas Imprezy pod rygorem wykluczenia z zawodów. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w jego trakcie.

14. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

15. Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.

16. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.