Trener sprzedaży w odniesieniu do adaptacji zawodowej

2018-12-06

Trener sprzedaży namawia do adaptacji zawodowej!


Adaptacja zawodowa jest jednym z istotnych warunków bezpiecznej pracy oraz należy traktować ją jako swoiste rozszerzenie szkolenia wstępnego. 

Bez wątpienia terminem adaptacja zawodowa określa się dostosowanie poszczególnego człowieka do warunków fizycznych oraz społecznych środowiska, co jednakże oznacza przystosowanie się nowych pracowników do pełnienia nowej roli zawodowej oraz społecznej.


Trener sprzedaży http://tomaszkalko.pl/oferta/szkolenia-ze-sprzedazy wskazuje, iż formą adaptacji zawodowej jest poszczególny zespół celowych działań tworzących warunki do uzyskania wymaganych efektów pracy oraz powstania bądź utrzymania integracji z zakładem. Adaptacja zawodowa dotyczy tych osób, które podejmują pracę zawodową, ale również tych, którzy zmieniają miejsce pracy bądź charakter zajęcia. Formalne przyjęcie pracownika do pracy nie oznacza jednak zakończenia procesu jego zatrudniania. W tym okresie powinna nastąpić pewna konfrontacja oczekiwań pracodawcy oraz pracownika z możliwościami ich realizacji. Pracodawca oczekuje od nowego pracownika zaangażowania w wykonywaną pracę oraz rzeczywistego jej wykonywania. Natomiast pracownik odczuwający pewne potrzeby szuka możliwości ich zaspokojenia w pracy. 


Zatem w okresie adaptacyjnym zarówno pracownik, jak i pracodawca zdobywają informacje o możliwościach zaspokojenia swoich oczekiwań. Ponadto nastąpić powinno przystosowanie wykonywanych zadań do kwalifikacji i zainteresowań pracownika. Zadania odpowiadające umiejętnościom oraz zainteresowaniom pracownika pozwalają na szybsze przystosowanie do pracy czy zwiększenie jej efektywności, ale także są warunkiem wykonywania pracy w sposób bezpieczny. 


Trener sprzedaży musi być świadomy, iż praca na przestrzeni wieków ulegała wielu zmianom. Ewaluował także sposób rozumienia jej sensu. Ciągle jednak pozostaje nieodłączną częścią ludzkiego życia, a obecnie stanowi także przedmiot zainteresowania różnych nauk. Duże znaczenie dla człowieka i gospodarki ma, ciesząca się sporym zainteresowaniem ze strony nauki, jakość życia. Świadczy o tym mnogość definicji tegoż zagadnienia. Jedno z podejść wskazuje na sześć sfer, w których owa jakość się przejawia. Zestawienie rożnych sposobów rozumienia pracy i definicji jakości życia, umożliwiło dostrzeżenie występujących między nimi zależności. Zauważono, że praca człowieka pod wieloma względami determinuje jakość jego życia. Inaczej mówiąc, prawdziwa praca wykonywana jest dla niej samej. Nie jest to jakaś oddzielna część życia, którą przyjmuje się z niechęcią i przymusem.


Trener sprzedaży informuje, iż praca jest samym życiem, jest jego naturalnym i niewymuszonym wyrazem. Po tak wykonanej pracy pojawia się potrzeba odpoczynku, która równoważy wydatkowany wysiłek. Między zdrową pracą a odpoczynkiem powinna zachodzić taka zależność, jak między wdechem i wydechem, które wzajemnie się dopełniają i dopiero razem pozwalają oddychać i żyć. Nie chodzi więc ani o to, by uciekać w pracę i zapracowywać się, ani by uciekać od pracy i wyłącznie poza nią poszukiwać satysfakcji i spełnienia w życiu. Potrzebujemy zmiany świadomości, by pracować w sposób zdrowy, ale też potrzebujemy rzeczywistych zmian w systemie ekonomicznym, a nawet szerzej – w całej kulturze, by praca była tym, co daje satysfakcję, poczucie spełnienia i pozwala na realizowanie własnego twórczego potencjału.