Strategie marketingowe występujące w sklepie z kosmetykami

2019-01-10

Sklep z kosmetykami to zaistnienie wielu strategii marketingowych


Zasadniczą cechą marketingu, jest zorientowanie przedsiębiorstwa na potrzeby konsumentów. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorstwa określają kim są lub będą odbiorcy oferty towarowej czy usługowej przedstawiając sklep z kosmetykami http://www.natinati.pl/ . Stosowanie każdego z narzędzi marketingu musi być przemyślane i zaplanowane, gdyż w przeciwnym wypadku może okazać się mało skuteczne, a ponadto powinno być zgodne z obowiązującym prawem i normami współżycia społecznego. Nieprzestrzeganie obowiązującego prawa grozi zastosowaniem sankcji przewidzianych w prawie. Natomiast, nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego może spowodować, że zastosowanie narzędzi marketingu, zamiast zwiększyć sprzedaż, wpłynie na jej spadek. W związku z czym coraz więcej przedsiębiorstw, działających na rynku dąży do tego, aby ich działania były zgodne z etyką.


Istnieją jednak przedsiębiorstwa, których działania wobec klientów nie są zgodne z normami etycznymi. Przykładem takich działań jest testowanie kosmetyków na zwierzętach czy podawanie nieprawdziwych pozytywnych informacji o własnym produkcie lub fałszywych negatywnych informacji o produktach konkurencyjnych. W opinii, niektórych osób nieetyczna jest reklama produktów skierowana do dzieci oraz sprzedaż akwizycyjna naruszająca prywatność ludzi w ich mieszkaniach. W państwach, w których od wielu lat przedsiębiorstwa działają zgodnie z zasadami marketingu, oprócz zakazów wprowadzonych przepisami prawa, istnieją kodeksy etyczne zawierające zasady etycznego postępowania przedsiębiorstw na rynku czy działalność przedsiębiorstw nieprzestrzegających tych zasad jest negatywnie oceniana zarówno przez inne przedsiębiorstwa, jak i przez klientów.


Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, strategie marketingowe są traktowane jako strategie funkcjonalne - związane z rolą marketingu. To pojęcie, pojawiło się w opiniach publicznych dość późno, gdyż dopiero w połowie lat sześćdziesiątych. Wprowadzenie strategii do swoistej koncepcji marketingu zawdzięcza się przede wszystkim przedstawicielom praktyki gospodarczej, szukającym możliwości rozwoju nowych metod zarządzania przedsiębiorstwami z kosmetykami.


Właściciele przez pojęcie strategii marketingowej, rozumie wybór celów, rodzajów zasad czy reguł, które w określonym czasie nadają kierunek marketingowym działaniom przedsiębiorstwa, wyznaczając rozmiary kombinacje i alokacje środków w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej. Za strategię marketingową uznaje się plan marketingu niezbędny przede wszystkim do racjonalnego wykorzystania działania na rynku. Inni autorzy amerykańscy, są podobnego zdania twierdząc, że strategie marketingowe to strategie rynkowe całego przedsiębiorstwa, będącego wyrazem orientacji przyjętej przez kierownictwo firmy.


 Punktem wyjścia, formułowania strategii powinny być dążenia, ambicje warunki charakteryzujące menedżera przedsiębiorstwa, konfrontowane uwarunkowaniami zewnętrznego otoczenia. Stanowi to, podstawę ustalania, za pomocą analiz oraz ocen, szans i zagrożeń, a także atutów rynkowych przedsiębiorstwa - długookresowych kierunków i celów rozwoju oraz formułowania strategii ich realizacji. Oznacza to, iż aby dokonać wyboru najlepszej strategii należy ocenić różne możliwe ich rodzaje pod względem zdolności realizacji ustalonych celów, wysokości niezbędnych kosztów oraz stopnia ryzyka niepowodzenia. 

Najbardziej, ogólne wewnętrzne uwarunkowania strategii marketingowych przedsiębiorstw, działających na tymże rynku międzynarodowym są powiązane ze sposobami i kierunkami ekspansji rynkowej. Łączą się one w pewnym stopniu także z charakterem branży, w której firmy funkcjonują. Niektóre firmy, usługowe, handlowe oraz działające w przetwórstwie spożywczym są nastawione z natury rzeczy bardziej na rynek krajowy. Oznacza to, że w niewielkim stopniu stosują one strategie marketingowe skierowane na rynki zagraniczne.