Instalacje tryskaczowe, czyli montaż w specjalnej odzieży

2018-12-05

Decydując się na odpowiednie instalacje tryskaczowe nie zapominajmy, iż osoba dokonująca montażu powinna mieć na sobie odpowiednie ubranie!


Odzież ochronna musi posiadać odpowiednie certyfikaty gwarantujące, że odzież spełnia minimalne wymagania określone w odpowiedniej normie. Ze względu na rodzaj zagrożenia odzież ochronną można podzielić ją na: odzież chroniącą przed czynnikami chemicznymi, odzież chroniącą przed czynnikami biologicznymi, odzież chroniącą przed czynnikami mechanicznymi, odzież chroniąca przed zimnem, odzież chroniąca przed wysoką temperaturą, odzież ochronna dla spawaczy i osób wykonujących zawody pokrewne, odzież chroniąca przed porażeniem prądem, odzież chroniąca przed czynnikami atmosferycznymi i wodą odzież przeznaczona do stosowania w atmosferze zagrożonej wybuchem, odzież chroniąca przed promieniowaniem elektromagnetycznym, odzież ostrzegawcza. Podział ten musimy znać, jeżeli decydujemy się na instalacje tryskaczowe http://dekk.pl/instalacje-gasnicze-wodne.html.


Rodzaj odzieży w dużym stopniu zależy od specyfiki wykonywanej pracy. Oczywiste jest, że strój osoby pracującej w branży spożywczej będzie się różnił od ubrania pracownika zatrudnionego w zakładzie produkującym środki chemiczne. Jakie kryteria powinna zatem spełniać odzież optymalnie dopasowana do specyfiki danej pracy, co wchodzi w skład kompletnego stroju pracownika? Napewno jest to ważny aspekt, jeżeli rozważamy instalacje tryskaczowe - wtedy osoba dokonująca montażu powinna mieć na sobie odzież ochronną. Wybór odpowiedniej odzieży jest bez wątpienia ważnym zagadnieniem, bezpośrednio związanym z komfortem użytkowania, a także bezpieczeństwem podczas wykonywanej pracy.


Nakreślając instalacje tryskaczowe pamiętajmy, że rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, a także przewidywane okresy ich użytkowania są ustalane przez pracodawcę po uprzedniej konsultacji z pracownikami bądź ich przedstawicielami. Warto podkreślić, że pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, które spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do instalacje tryskaczowe. Jednak przepis ten nie dotyczy stanowisk, na których są wykonywane prace związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych albo prace powodujące intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi, a także materiałami biologicznie zakaźnymi. Ważne jest, aby pracownik miał dobrze dobraną odzież roboczą, adekwatną do swojego stanowiska pracy, a w przypadku większych zagrożeń istotne jest, aby miała ona odpowiednie certyfikaty.


Tego typu odzież powinna zabezpieczać pracownika przed ewentualnymi urazami ciała oraz chronić go przed działaniem czynników szkodliwych bądź niebezpiecznych dla zdrowia. Szczególne zagrożenie mogą stanowić: różnego rodzaju substancje chemiczne i biologiczne, prąd elektryczny, wysoka lub niska temperatura, ogień, słaba widoczność, zagrożenie mechaniczne, wilgoć etc. Jak już zostało powiedziane, odzież ochronna podlega obowiązkowej certyfikacji, w związku z czym użytkownik może mieć pewność, że sama w sobie nie stanowi zagrożenia. Jest to bardzo ważne w pewnych szczególnych sytuacjach, między innymi w przypadku stref zagrożonych wybuchem. Omawiając instalacje tryskaczowe pod względem odzieży ochronnej miejmy świadomość, iż rozróżniamy trzy kategorie ochrony odzieży: kategoria I; kategoria II, jak i również kategoria III. Kategoria I to odzież ochronna chroniąca przed minimalnymi zagrożeniami. Odzież ochronna należąca do tej kategorii, to odzież o podstawowej konstrukcji, a ocena poziomu skuteczności zależy od oceny samego użytkownika. W wypadku wzrostu określonego typu zagrożenia, skutki mogą być łatwo zidentyfikowane przez pracownika we właściwym czasie. Do kategorii I zalicza się odzież wcześniej zwaną roboczą, jak również ubrania wykonane z tkanin ochronnych, które nie podlegają procedurze oceny zgodności przez jednostki notyfikowane. Kategoria I obejmuje w szczególności odzież chroniącą przed: zabrudzeniami nieszkodliwymi dla zdrowia, których skutki są łatwo odwracalne; powierzchniowymi uszkodzeniami mechanicznymi; zagrożeniami związanymi z czynnikiem gorącym, przy założeniu niewielkiego stopnia zagrożenia, a nawet czynnikami atmosferycznymi. Zatem decydując się na założenie instalacji tryskaczowych pamiętajmy o tych szczegółach.


Powszechnie wiadomo, iż kategoria II to odzież ochronna nie będąca środkiem ochrony przed minimalnym zagrożeniem ani przed zagrożeniem życia lub zdrowia (kat. III) Kategoria II ochrony obejmuje swoim zakresem odzież chroniącą przed konkretnym czynnikiem, który nie zagraża życiu lub zdrowiu oraz nie powoduje trwałego uszczerbku na zdrowiu pracownika. Przykłady odzieży, zaliczanej do kategorii II: odzież chroniąca przed przecięciem, odzież redukująca zagrożenia występujące podczas spawania - dla spawaczy i zawodów pokrewnych czy niekiedy nawet odzież ostrzegawcza.

Ostatnia kategoria, jeżeli chodzi o instalacje tryskaczowe to odzież ochronna o złożonej konstrukcji do ochrony przed zagrożeniem życia lub zdrowia pracownika. Kategoria III obejmuje odzież specjalistyczną, której zadaniem jest ochrona przed czynnikami mogącymi spowodować najgroźniejsze następstwa dla pracownika, a których bezpośrednich skutków działania nie można zidentyfikować w odpowiednim czasie. Do tej grupy należą między innymi: specjalistyczne kombinezony przeciwchemiczne, odzież chroniąca przed promieniowaniem jonizującym, płomieniem, temperaturą przekraczającą 100°C lub dużymi rozpryskami gorących substancji, jak i również odzież chroniąca przed niskimi temperaturami czy odzież przeznaczona do pracy pod wysokimi napięciami prądu elektrycznego. Decyzja należy do nas na jaką odzież postawimy w odniesieniu do instalacji tryskaczowych.