Call center outsourcing, czyli o czym warto wiedzieć?

2018-12-07

Call center outsourcing to istotne informacje dla konsumenta!

 

Termin, w którym może nastąpić zepsucie rzeczy, aby uznać ja za rzecz ulegającą szybkiemu zepsuciu obejmuje czas na dostarczenie rzeczy do konsumenta, czas na odstąpienie od umowy i zwrot rzeczy, czas potrzebny na dostarczenie rzeczy do przedsiębiorcy oraz okres ponownego wprowadzenia tej rzeczy do sprzedaży. Wszelkich szczegółów dowiemy się poprzez call center outsourcing http://www.ideacc.pl/.

 

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje również w sytuacjach, w których rzecz jest dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu nie można zwrócić ze względów higienicznych. Przez brak możliwości zwrotu należy rozumieć nie brak możliwości odesłania do przedsiębiorcy, lecz brak możliwości ponownego sprzedania rzeczy. Do spełnienia tej przesłanki konieczne jest otwarcie sterylnego opakowania po dostarczeniu rzeczy.


Jako otwarcie należy również rozumieć niezamierzone przerwania ciągłości opakowania na przykład w wyniku zahaczenia ostrym narzędziem. Punktem tym objęte są rożnego rodzaju opatrunki lub strzykawki.

Kolejna sytuacją, w której konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy są rzeczy łączone, które po dostarczeniu do konsumenta stają się nierozłączne z innymi rzeczami. Istotny jest tutaj charakter połączenia, które musi być nierozerwalne lub rozłączenie jest znacznie utrudnione. Przykładem mogą być pigmenty, które zostają wymieszane z farbą. O szczegółach możemy dowiedzieć się poprzez call center outsourcing.


W następnym punkcie ustawy wyłączeniu podlegają różnego rodzaju napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona wcześniej z uwzględnieniem wahań na rynku nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli, a dostarczenie ich może nastąpić dopiero po upływie 30 dni. Aby zastosować dany przepis musi być spełnione 5 przesłanek. Pierwszą z nich jest to, że przedmiotem świadczenia musi być napój alkoholowy w rozumieniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Kolejnymi przesłankami jest cena. Po pierwsze cena napoju alkoholowego musi być uzgodniona z konsumentem przy zawarciu umowy sprzedaży. Po drugie wartość zakupionego alkoholu musi zależeć od wahań na rynku. Nie jest tutaj ważne czy doszło do zmiany wartości zakupionego alkoholu, czy też nie, ponieważ konsument i tak traci prawo do odstąpienia od umowy. Po trzecie przedsiębiorca nie sprawuje kontroli nad zachodzącymi zmianami wartości zakupionego alkoholu na rynku. Ostatnia przesłanką dotyczącą tego przepisu jest to, że zakupiony alkohol nie może zostać dostarczony do konsumenta przed upływem 30 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.


Ustawodawca zdecydował się również wyłączyć prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy, konsument wyraźnie zażądał, aby w celu wykonania pilnej naprawy lub konserwacji przedsiębiorca do niego przyjechał. Najważniejszą przesłanką jest to, że konsument musi wyraźnie zażądać przyjazdu, więc dla spełnienia tego punktu ustawy nie będzie możliwe jeśli przedsiębiorca sam zaproponuje przyjazd. Kolejną cechą jest to, że musi być określony cel przyjazdu przedsiębiorcy, a więc pilna naprawa lub konserwacja.


Call center outsourcing da do zrozumienia, że pilność naprawy ocenia subiektywnie sam konsument , który przekazuje informacje przedsiębiorcy. Może tutaj zaistnieć sytuacja gdy dana usterka nie była pilna do naprawy, jednak dla konsumenta konieczne było jej natychmiastowe wykonanie. Punkt ten dotyczy ochrony interesów przedsiębiorcy, który nie może zdiagnozować usterki a jedynie ocenić ją z opisu konsumenta. Przez pojęcie naprawy należy rozumieć usunięcie wszelkich usterek tak, aby przywrócić rzecz do stanu używalności, natomiast konserwacja oznacza działania mające na celu zachowanie jakiejś konkretnej rzeczy w dobrym stanie, a więc zapobieganie konieczności naprawy. Warto tutaj zauważyć, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje jeśli konsument wezwie fachowca w celu naprawy konkretnej rzeczy. Jeśli fachowiec ten wykona jakąś czynność przy okazji naprawy tej konkretnej rzeczy wtedy prawo do odstąpienia od umowy będzie przysługiwało w stosunku do tego świadczenia wykonanego przy okazji.


Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy następuje również w sytuacjach, w których przedmiotem świadczeń są nagrania dźwiękowe lub wizualne oraz programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu. Utrata prawa do odstąpienia od umowy następuje w chwili otwarcia przez konsumenta opakowania.